Åbent Hus i Spentrup Præstegård

Spentrup Præstegård er blevet gennemgribende renoveret, og i den anledning inviterede menighedsrådet lørdag den 9. december til Åbent hus for at vise resultatet frem. Omkring 75 personer fulgte opfordringen. Projektets arkitekt Bruno Viuf Larsen fra Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S viste rundt og fortalte om det udførte arbejde, og han fik mange rosende ord for det smukke resultat, der er opnået.

Præstegården i Spentrup er opført i 1794-95 af sognepræsten Peder Daniel Blicher, en farbror til digteren Steen Steensen Blicher, der senere også blev sognepræst i Spentrup og Gassum, og som blev gift med farbrorens enke, Ernestine. Stuehuset, der er det eneste tilbageværende af det oprindeligt firlængede anlæg, er tegnet af arkitekt Anders Kristian Kruuse, som i samme periode tegnede det nuværende Fussingø Slot. Bygningen er fredet, dels på grund af dens arkitektur, og dels fordi den har været bolig for St. St. Blicher.

Ejendommen er senest blevet renoveret i 1950. Siden er der kun foretaget mindre moderniseringer. Så da provst Klaus Frisman i forbindelse med sin forestående pensionering flyttede ud af præstegården i slutningen af 2015, blev der påbegyndt en større istandsættelse. Oprindeligt var det meningen at hele bygningen skulle renoveres, herunder at taget skulle udskiftes. Det rakte midlerne dog ikke til, så projektet blev delt i to. I første etape blev den del af bygningen, der primært skulle anvendes til præstebolig, istandsat. Den tidligere konfirmandstue, der var blevet overflødig ved opførelsen af Sognegården i 1990, blev nu indrettet til to børneværelser og et badeværelse. I overetagen blev indrettet et soveværelse med tilhørende badeværelse. Arbejdet blev udført i foråret 2016, så boligen var klar, da den nye provst og sognepræst flyttede ind i august 2016. Udgifterne hertil udgjorde ca. kr. 3.500.000.

Under istandsættelsen viste det sig, at taget var ringere end forventet, og at det kun kunne gøres tæt, hvis teglstenene blev udskiftet. Så anden etape måtte fremskyndes. Heldigvis gav en ansøgning til A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal resultat. Fonden bevilgede et beløb på kr. 4.300.000, der udgjorde den kalkulerede udgift til udskiftning af taget og til renovering af de lokaler, der ikke var med i første etape. Arbejdet blev påbegyndt i foråret 2017 og var forventet færdigt omkring sommerferien. Uforudsete hændelser gjorde, at arbejdet blev en del forsinket. Begge etaper af renoveringen er udført i totalentreprise af Tømrer- og Snedkerfirmaet Vinther & Lassen A/S.

I sommeren 2017 fraflyttede den tiltrådte provst Ingelise Strandgård præstegården i forbindelse med, at provsteembedet blev flyttet til Dronningborg-Gimming. Samtidig med afslutningen af etape to skulle der således udføres malerarbejde og anden istandsættelse i boligen. Det hele er nu stort set afsluttet, så den nye præst, Peter Ulfsgaard, der tiltræder pr. 1. februar 2018, vil få en gennemrenoveret ejendom som præstebolig for sig og sin familie. Der mangler dog en del af istandsættelsen af præstegårdshaven, men dette arbejdet vil blive udført i foråret 2018. I begge renoveringsetaper har der været tæt kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen samt til en konservator. Sidstnævnte har blandt andet vurderet, at den smukke rosa farve i Havestuen er den oprindelige.